Agr Japan

  • 601, 531-1 Futago-cho
  • Funabashi
  • Chiba 273-0034
  • JAPAN
  • Tel: +81-90-1772-0228
  • sokura@agrintl.com